ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 08:28

بی مقدمه

وطن ما به جای مادر ماست                            مادر خویش را نگهبانیم  

 

شکر داریم کز طفولیت                                    درس ((حب الوطن))همی خوانیم 

 

چون که حب وطن ز ایمان است                        ما یقینا ز اهل ایمانیم 

 

گر رسد دشمنی برای وطن                               جان دل رایگان بیفشانیم  

      

                                                                                                       (ایرج میرزا)