ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 08:27

تو بینم

به دریا بنگرم دریا تو بینم                                 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 

به بنگرم کوه و در و دشت                                نشان از قامت رعنا تو بینم