ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:00

علم

یا وفا خود نبود در عالم                                         یا مگر کس درین زمانه نکرد 

کس نیاموخت علم تیر از من                                 که مرا عاقبت نشانه نکرد 

                                                                                            ((گلستان سعدی))