ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:33

عمر

از دی گذشت هیچ از او یاد مکن                              فردا که نیامده فریاد مکن  

بر نامده و گذشته بنیاد مکن                                   حالی خوش باش عمر بر باد مکن  

                                                                                                     (خیام)