ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:15

کار بد و نیک

برزگری پند به فرزند داد                                  کای پسر این پیشه پس از من تو راست 

هر چه کنی کشت بدروی                               کار بد و نیک چو کوه و صداست 

                                                                                            (پروین اعتصامی)