ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 11:42

ایران

همه عالم تن است و ایران دل                       نیست گوینده زین قیاس خجل 

                                                                                         (نظامی)