ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 08:22

محمد(ص)

محمد(ص)کافرینش هست خاکش                                هزاران آفرین بر جان پاکش 

                                                                                                      (نظامی)