ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 15:40

سخن

سخن را سر است ای خردمند و بن                        میاور سخن در میان سخن 

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش                               نگوید سخن تا نبیند خموش 

                                                                                              ((گلستان سعدی))