ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:22

ای مرغک

ای مرغک خرد ز آشیانه                                   پرواز کن و پریدن آموز 

تا کی حرکات کودکانه؟                                     در باغ و چمن چمیدن آموز 

رام تو نمی شود زمانه                                     رام از چه شدی؟  رمیدن آموز   

مندیش که دام هست یا نه                               بر مردم چشم دیدن آموز 

شو روز به فکر آب دانه                                      هنگام شب آرمیدن آموز 

                                                                                     (پروین اعتصامی)