ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 09:13

درختان

این درختانند هم چون خاکیان                                دست ها بر کنده اند از خاکدان 

با زبان سبز و با دست دراز                                    از ضمیر خاک می گویند راز 

                                                                                               (مثنوی-دفتر اول)