ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 18:21

ولای علی

علی آن شیر خدا شاه عرب                               الفتی داشته با این دل شب                   شب ز اسرار علی آگاه است                              دل شب محرم سر الله است  

فجر تا سینه ی آفاق شکافت                              چشم بیدار علی خفته نیافت  

ناشناسی که به تاریکی شب                             می برد شام یتیمان عرب 

عشق بازی که هم آغوش خطر                           خفت در خوابگه پیغمبر
آن دم صبح قیامت تأثیر                                      حلقه ی در شد از او دامن گیر  

دست در دامن مولا زد در                                    که علی بگذر از ما مگذر 

شال می بست ندایی مبهم                               که کمر بند شهادت محکم  

شبروان مست ولای تو علی                                جان عالم به فدای تو علی 

                                               

                                                                                         (محمد حسین شهریار)