ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 17:43

ماه

ماه 

     روشنی اش را  

              در سراسر آسمان  

                                می پراکند 

                                       و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد . 

                                                                                            (تاگور.شاعر هندوستانی)