ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

سرو  چمان من چرا میل چمن نمی کند                    همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند