ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:39

دل

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر                          آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟ 

                                                                                               (مسعود سعد سلمان)