ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 18:05

با بهاری که می رسد از راه

روشن و گرم و زندگی پرداز  

آسمان ،مثل یک تبسم شد 

هر چه سرما هر چه دل سردی  

پر زد آهسته از نظر گم شد 

           *** 

با نسیمی که زندگی در اوست  

باز چشم جوانه ای وا شد 

بر درختی ،شکوفه ای خندید 

در کتابی ،بهار، معنا شد  

          *** 

با بهاری که می رسداز راه 

سبز شو ، تازه شو ، بهاری شو 

مثل یک شاخه گل ، جوانه بزن  

مثل یک چشمه سار،جاری شو 

          *** 

زندگی بر تو می زند لبخند  

هست وقت شکفتنت امروز 

بهتر از هر چه هست در دنیا  

با خدا راز گفتنت امروز 

                 

            (محمد جواد محبت)