ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:25

نار

نار خندان ، باغ را خندان کند                                      صحبت مردانت از مردان کند 

                                                                                                   (مثنوی مولوی)