ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:29

خروس سحری

هنگام سپیده دم خروس سحری                                 دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ 

یعنی که نمودند در آیینه ی صبح                                  کز عمر، شبی گذشت و تو بی خبری 

                                                                                                           (خیام)