ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 15:47

پروردگار

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                    هر ورقش دفتری است معرفت کردگار