ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 12:41

نقاش بزرگ

ابلهی دید شتری به چرا                                    گفت نقشت همه کژ است چرا؟ 

گفت شتر که اندر این پیکار                                عیب نقاش می کنی هشدار 

                                                                                                  (سنایی غزنوی)