ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 12:36

استاد

پادشاهی پسر به مکتب داد                                      لوح سیمینش بر کنار نهاد  

بر سر لوح او نبشته به زر                                          جور استاد به ز مهر پدر